UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Radioamateurexamen

Om een radioamateurvergunning te behalen moet je slagen in een examen. In België zijn er 2 soorten radioamateurvergunningen en bijgevolg ook twee soorten examens:

BIPT logo
  • Het basisvergunning examen: het examen is op een niveau dat haalbaar moet zijn voor alle geïnteresseerden, en geeft een beperkte toegang tot zowat alle amateurbanden.
  • Het HAREC examen: voor dit examen ligt de vereiste kennis van de radiotechniek op een hoger niveau. Dit examen is afgestemd op de algemene technische kennis betreffende de radiocommunicatie en de radiowetgeving.
Vanaf augustus 2004 organiseert het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) examensessies. In principe zijn er examensessies om de 2 weken (op woensdag), maar het BIPT schakelt bijkomende sessies in, zodanig dat de kandidaten nooit langer dan 2 maand dienen te wachten na hun inschrijving.

BIPT - Dienst Vergunningen (radioamateurs)
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel: 02 226.88.55
Nieuw BIPT examenlokaal
Nieuw examenlokaal met 15 PCs. Rechts ir. P. Appeldoorn, verantwoordelijke BIPT voor de examens (foto ON5WX)
De deelnamekosten aan een examensessie bedragen € 40 op basis van het indexcijfer van oktober 2006. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de maand oktober van het voorgaande jaar. Voor 2020 is dit € 50.87. Dit bedrag omvat ook het eerste bedieingscertificaat (natuurlijk enkel indien men geslaagd is). Zie ook "BIPT-nieuws".

Het examen voor de basisvergunning

Het programma voor het examen basisvergunning (klasse C) wordt gepubliceerd op de BIPT website. Het examen voor het behalen van de basisvergunning bestaat uit 2 delen:

  • de praktische proef: deze behelst het gebruik van zenders, ontvangers en antennes. Deze proef wordt afgenomen door één van de erkende radioamateurverenigingen (vb. UBA).
  • het theoretisch examen: dit omvat de theoretische leerstof. Deze proef wordt afgenomen door het BIPT. Men moet geslaagd zijn in de praktische proef om toegelaten te worden tot het theoretisch examen.

Vele UBA-secties organiseren opleidingen die u voorbereiden op zowel de praktische proef als het theoretisch examen. Deze secties nemen ook de praktische proef af. Een overzicht met plaats en datum van de opleidingen vind je hier. Je kan ook contact opnemen met een nabijgelegen UBA-sectie of contacteer on7yd [at] uba [dot] be (Rik Strobbe), ON7YD. Een volledig handboek, uitsluitend afgestemd op de basisvergunning kan bekomen worden in elke sectie die de opleiding organiseert.


 Het HAREC examen

Het programma voor het HAREC-examen (klasse-B) is gepubliceerd op de BIPT website.. Voor het behalen van een HAREC-vergunning dient men te slagen in een theoretisch examen afgenomen door het BIPT. De moeilijkheidsgraad van dit examen ligt beduidend hoger dan bij het basisvergunning examen.

Het niveau van de leerstof is internationaal vastgelegd, wat als resultaat heeft dat de getuigschriften die men behaalt bij het slagen in die examens internationaal in een groot aantal landen (HAREC) worden erkend. Het programma is begin mei 2006 door het BIPT aangepast aan de CEPT richtlijn "Vilnius 2004"

Het examen voor het HAREC certificaat kan gesteld worden op het niveau van technicus elektronica. Zij die een technische opleiding op dit niveau (of hoger) hebben genoten zullen geen problemen ondervinden bij het examen. Andere kandidaten, zonder voorafgaande technische kennis en opleiding, zullen een grotere inspanning moeten leveren. De UBA zal hen echter met voorbereidende lessen steevast kunnen helpen (zie verder).

Na het immense succes van de basisvergunning, en om de kandidaten en de secties te helpen heeft de UBA begin april 2006 het UBA HAREC bandboek uitgebracht. Dit handboek (200 pagina's) dekt 100% de leerstof zoals voorgeschreven door het BIPT PDF document (CEPT Vilnius 2004), en wijkt zo weinig mogelijk af van de eigenlijke leerstof; het is dus geen cursus voor opleiding tot ingenieur! Het handboek, volledige in 4 kleurendruk, is o.a. te verkrijgen in de UBA-secties die deze cursussen organiseren alsook via het UBA-service bureau. In verschillende UBA-secties worden lessenreeksen gegeven met deze cursus als handleiding. Het is de bedoeling o.a. de nieuwe ON3's maximaal te helpen om zo snel mogelijk een HAREC-vergunning te halen. Men is uiteraard niet verplicht eerst een basisvergunning te halen om deel te nemen aan het examen voor de HAREC-vergunning. De secties die de HAREC-cursus organiseren beschikken eveneens over een Powerpoint-presentatie die de lesgever(s) helpt bij de cursussen. Voor het einde van 2006 zal ook de software voor proefexamens HAREC ter beschikking zijn van de leerlingen in de secties.

Voorbereiding

Bezoek een UBA-sectie in je buurt. Praat er eens over met radioamateurs die onlangs voor het BIPT-examen zijn geslaagd.

Buiten het UBA handboek voor het HAREC examen, dat 100% is toegespitst op dit examen, en geen overbodige leerstof bevat, zijn er uiteraard nog andere bronnen te raadplegen. Wij citeren o.a.:
  • de Online cursus van de sectie LVN (Leuven).
  • de ON6TM-cursus radioamateur, bestaande uit zeven boekdelen. Dit is een excellente en zeer omvangrijke cursus (meer dan 1700 pagina’s) die talrijke oefeningen en voorbeelden op de te kennen leerstof bevat. Verder behandelt deze cursus heel wat zaken die geen deel uitmaken van de leerstof voor het examen (zoals afleidingen van formules, bewijsvoeringen enz.). Voor meer info zie www.on6tm.be.
  • het ARRL-Handbook (de ARRL is de Amerikaanse vereniging van radioamateurs). Het is een uitstekend werk. Het wordt als het ware beschouwd als een "must" voor iedere radioamateur. Het boek is echter Engelstalig!