UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

QSL-dienst

Collectie QSL kaarten  
De UBA QSL-dienst zorgt voor de QSL-kaarten van haar leden, en dit geldt zowel voor de uitgaande QSL-kaarten als deze bestemd voor de leden, afkomstig uit het buitenland en het binnenland. Ze zorgt ook voor een beperkte QSL dienst voor de niet-leden die bereid zijn de betrokken kosten te betalen, zoals is voorgeschreven in de IARU richtlijnen daaromtrent.

Wie heeft recht op de volwaardige QSL-dienst?

 • Alle UBA-leden hebben recht op een kosteloze QSL-dienst. De kosten van de QSL-dienst worden betaald door een deel van het lidgeld.
 • De leden moeten bij een sectie zijn aangesloten om hun QSL-kaarten te versturen en/of te ontvangen. Ze kunnen de QSL-kaarten alleen krijgen via de sectie waar ze zijn aangesloten.

Hoe werkt de QSL-dienst?

 • Bezorg uw QSL-kaarten regelmatig aan de QSL-manager van uw UBA-sectie.
 • De secties kunnen eenmaal per maand hun QSL-kaarten voor het binnenland en voor het buitenland samen aan de QSL-manager van de UBA sturen.
 • Het QSL bureau kan enkel QSL-kaarten versturen naar landen waar er een IARU QSL-bureau is.
 • Eenmaal per maand worden de QSL-kaarten naar Nederland gebracht. Daar worden ze gesorteerd door een professionele organisatie Presikhaaf (die andersvaliden tewerkstelt) en dezelfde maand, samen met de QSL-kaarten van de VERON en de VRZA, naar de ca. 170 IARU QSL-bureaus verzonden.
 • De gesorteerde QSL-kaarten uit binnen- en buitenland worden elf maal per jaar naar de UBA-secties verzonden. Tijdens de zomermaanden worden twee maanden gegroepeerd (juli-augustus of augustus-september). De verzendingen aan de verschillende secties gebeuren doorgaans rond de 20ste dag van de maand.

De QSL-kaarten van secties waarvoor minder dan 10 QSL-kaarten (30 gr) zijn worden samengevoegd met deze van de volgende maand. Dit wil zeggen dat zowat alle secties elke maand (11 x per jaar) hun QSL-kaarten zullen toegestuurd krijgen.
     
Sorteercentrum Presikhaaf   Sorteercentrum Presikhaaf
Besprekingen (maart 2007) over de werking van het QSL sorteercentrum Presikhaaf in Arnhem. V.l.n.r. Krish Bangor, Hans Jagtenbergh, Frank Lunn (ON5OG), ex assistent QSL manager UBA, Kees Krechting (account manager Presikhaaf) en Philippe (ON7PM), ex-QSL-manager UBA   Philippe (ON7PM), ex-QSL-manager UBA bespreekt een aantal details met Dhr. Chris Bangor die rechtstreekse leiding geeft aan de medewerkers van de QSL sorteerafdeling
Sorteercentrum Presikhaaf   Sorteercentrum Presikhaaf
Philippe, ON7PM, ex-UBA QSL manager met Frank, ON5OG (ex assistent QSL manager), de dame die gespecialiseerd is in de ON QSL-kaarten en Hans Jagtenbergh, manager Presikhaaf   De ruimte waar het sorteren van de QSL-kaarten gebeurd
Sorteercentrum Presikhaaf   Sorteercentrum Presikhaaf
Het sorteren per sectie. Dit gebeurt d.m.v. een programma geschreven door ON5OO. Elk bakje is voor een UBA-sectie   Hier worden de uitgaande QSL-kaarten per land gesorteerd. Elk IARU QSL-bureau heeft er een bakje
Leden met meerdere roepnamen

Maandelijks wordt een up-to-date UBA-ledenbestand naar het sorteercentrum in Nederland gestuurd. Dit is het ledenbestand dat gebruikt wordt met het sorteerprogramma. Wie niet op het bestand staat kan dus geen QSL-kaarten krijgen.

OPGELET, ONDERSTAANDE IS ZEER BELANGRIJK!

 • Zorg ervoor dat de verantwoordelijke voor de ledenadministratie over de correcte gegevens beschikt, d.w.z. eventueel de verschillende roepnamen waarvoor je QSL-kaarten wil ontvangen (vakantie-roepnamen, DX-peditie-roepnamen, enz...). In het ledenbestand staat iedereen immers vermeld met zijn actieve roepnaam (of ONL-nummer), met het (oude) ONL-nummer en met de andere roepnamen die hij of zij eventueel nog hebben of hebben gehad. Zo kan eenzelfde lid in het bestand zijn opgenomen als ONL, als ON2, als ON1, als ON4 en bijvoorbeeld ook nog met buitenlandse roepnamen die hij mocht hebben (bijvoorbeeld uit de niet CEPT-landen) of nog de roepnaam die hij had op vakantie in een niet CEPT-land of waar hij op expeditie is geweest en waar hem een volledig eigen roepnaam werd toegewezen. Bij opgave van roepnamen uit een vreemd land dient een bewijs bijgevoegd dat deze roepnaam wel degelijk op uw naam (of van een ander UBA-lid) is gegeven.
 • Verwittig onmiddellijk de ledenadministratie bij verandering van roepnamen Zo vermijdt men dat QSL-kaarten die bestemd zijn voor leden moeten worden teruggestuurd.

QSL-managers voor niet UBA-leden

De QSL-dienst wordt betaald met het lidgeld van de leden. Indien een UBA-lid QSL-manager wil zijn van een niet UBA-lid, dan kan hij de QSL-kaarten voor dat station alleen ontvangen en verzenden op voorwaarde dat hij dat station lid maakt van de UBA.

Enkele voorbeelden van "QSL VIA"

 • "F/ON4zzz": elk lid heeft recht op het ontvangen van QSL-kaarten voor QSO’s tijdens zijn verblijf in het buitenland. Zo zal ON4zzz QSL-kaarten ontvangen voor F/ON4zzz, ON4zzz/W1 enz... Op dergelijke QSL-kaarten dient er geen melding te staan van "F/ON4zzz via ON4zzz".
 • "WA0zzz": heeft een UBA-lid bijvoorbeeld ook een roepnaam in de U.S.A., dan moet hij, om QSL-kaarten voor deze roepnaam te kunnen ontvangen, deze roepnaam opgeven aan de ledenadministratie en een kopie van de vergunning bijvoegen). Indien ON4zzz ook de roepnaam WA0zzz heeft en hij geeft deze laatste roepnaam niet op aan de ledenadministratie, dan zal hij geen QSL-kaarten voor deze roepnaam ontvangen, hoe dan ook geadresseerd (bijvoorbeeld: WA0zzz via ON-bureau, WA0zzz via ON4zzz). Er wordt wel gevraagd dat de betrokkene een bewijs levert van het feit ON4zzz en WA0ZZZ eenzelfde persoon zijn.
 • "ON4yyy via ON4xxx": QSL-kaarten gericht aan een Belgische amateur via een andere Belgische zendamateur, (bijvoorbeeld: ON4yyy via ON4xxx) kunnen alleen bezorgd worden voor zover beide lid zijn van de UBA.
 • "5X1T via ON5NT": QSL-kaarten gericht aan een station met een niet Belgische roepnaam, kunnen alleen bezorgd worden indien die roepnaam is doorgegeven aan de ledenadministratie. Het is overbodig er een "via ON5NT" bij te voegen. Voorbeeld: QSL-kaarten voor 5X1T worden bezorgd aan de sectie ALT omdat de roepnaam 5X1T is opgenomen in het ledenbestand. Het gaat om de roepnaam van een UBA-lid. In ieder geval zal de houder van de vreemde roepnaam lid moeten zijn van de UBA om QSL via het UBA bureau te ontvangen.
 • "UA2zzz via ON4www": opdat ON4www QSL-kaarten zou kunnen ontvangen voor UA2zzz dient ofwel UA2zzz lid te zijn van de UBA, waardoor de roepnaam automatisch in het bestand komt dat gebruikt wordt voor het sorteerwerk, of dient ON4www een bewijs te leveren aan de UBA QSL-manager dat UA2zzz en ON4www eenzelfde persoon zijn.

QSL-kaarten uit het buitenland

Het UBA QSL-bureau is in het buitenland bekend onder het volgende adres:

UBA QSL-bureau
P.O. Box 2
B-8740 Pittem
Belgium

Vermeldt dit adres van het UBA QSL-bureau niet op uw QSL-kaart. De IARU QSL-bureaus weten maar al te best wat het adres is van het Belgische QSL-bureau, en dit adres kan wel eens veranderen!

Het sorteren van de QSL-kaarten

Elkeen die zijn QSL-kaarten afgeeft aan de QSL-manager van zijn UBA-sectie dient ze voorafgaandelijk te hebben gesorteerd.

De QSL-kaarten dienen gegroepeerd per IARU QSL-bureau (dat is meestal "per land").

De pakjes met QSL-kaarten voor eenzelfde land worden samengehouden bij voorkeur door een elastiekbandje (als er althans meer dan 1 QSL-kaart is). De pakjes met QSL-kaarten voor eenzelfde bureau (ook al is het een pakje met slechts 1 QSL-kaart) dienen dan in alfabetische volgorde te worden geplaatst. QSL-kaarten voor eenzelfde bureau dienen niet gesorteerd. Het is duidelijk dat als u bijvoorbeeld 500 QSL-kaarten hebt voor eenzelfde bureau u deze afzonderlijk in 1 doos kan verpakken.

Er zijn twee speciale gevallen: de QSL-kaarten voor de U.S.A. (K, W, N, A) en voor Australië (VK) dienen gesorteerd per call-area (0 tot 9), dwz de VK1’s in 1 pakje, de VK2’s in een tweede pakje enz..., en voor de U.S.A. alle W0, K0, N0 en Ax0 samen, enz...

Een verder onderscheid wordt gemaakt voor de Amerikaanse QSL-kaarten van (alleen) het 4de call-district:
 • Een eerste pakje met alle QSL-kaarten voor K4, W4 en N4.
 • Een tweede pakje met alle andere QSL-kaarten voor het 4de call-district (vb. AA4, KC4, WD4, NK4, enz...).

Alle pakjes met QSL-kaarten voor een zelfde bureau dienen dan in alfabetische volgorde geplaatst met een grote rubberband eromheen, om alles goed samen te houden. Grote hoeveelheden QSL-kaarten worden bij voorkeur in een kartonnen doos verpakt.

Indien u een zeer grote hoeveelheid QSL-kaarten hebt (duizenden, afkomstig van contesten of DX-pedities) kan u contact nemen met de UBA QSL-manager om eventueel een specifieke regeling te treffen.

Sorteer uw QSL-kaarten correct, dat zal heel wat werk besparen voor de QSL-manager van uw sectie!

U kan hier ook de lijst met alle gebruikte prefixen en het bijgehorende DXCC-land ophalen. Het bestand is te groot om als Web pagina te worden getoond, maar u kan het opladen als bestand:

Country.zip (Microsoft-Excel file) (64.93 Kb)

Een tweede mogelijkheid is gebruik te maken van het Programma QBuS. Met het QBuS-programma kan u op een eenvoudige manier het QSL-bureau vinden waarnaar u de QSL-kaarten, ook voor de meest exotische prefixen, dient te zenden. Het QBUS-programma loopt onder Windows en maakt gebruik van hetzelfde basisbestand dat alle prefixen en DXCC-landen bevat met de nodige crossreferenties.

Op de website qbus.uba.be vind je meer informatie en kan je deze toepassing downloaden en installeren.

Hoe de QSL-kaarten opmaken en invullen?


Vermeldt het adres van het UBA QSL-bureau niet op uw QSL-kaart. De IARU QSL-bureaus weten maar al te best wat het adres is van het Belgische QSL-bureau.

Maak de QSL-kaart overzichtelijk. Bij sommige QSL-kaarten kan u de roepnaam en de data van het QSO van op meters afstand lezen. Bij andere zijn die gegevens zelfs met een vergrootglas moeilijk te vinden en te ontcijferen. Het meest belangrijke is dat roepnaam van de geadresseerde en/of eventueel de QSL-manager op een prominente plaats op de QSL-kaart is aangebracht.

Voor een ONL-kaart is het zeer belangrijk dat de roepnaam van het station aan wie de QSL-kaart gericht is duidelijk opvalt. Die QSL-kaarten bevatten doorgaans twee roepnamen, namelijk van het station aan wie de QSL-kaart is gericht, alsook van het station met wie u hem in verbinding hebt gehoord. Maak de lay-out van de QSL-kaart zo dat de sorteerder hier geen fout kan maken en de QSL-kaart dus naar het juiste station stuurt. Het is totaal uit den boze de twee roepnamen vlak naast of onder elkaar te plaatsen! Als er twee roepnamen staan, maak dat het duidelijk is aan wie de QSL-kaart nu eigenlijk dient gezonden te worden!

Wat met de QSL-kaarten waar geen IARU-bureau is?

Een goede DX-er heeft steeds het lijstje met de landen waar er geen IARU QSL-bureau is bij de hand. Als u een QSO maakt met een station uit zulk een land vraag dan steeds "QSL via?". Het DX-station zal meer dan waarschijnlijk een QSL-manager hebben, zoniet zijn rechtstreeks QSL-adres (veelal een "P.O. Box") opgeven. In dat laatste geval zal u wel de QSL-kaart rechtstreeks moeten versturen.

Indien er een QSL-manager is dient dat duidelijk vermeld te worden op de QSL-kaart, zodat het geen zoekertje wordt voor de QSL-dienst: bijvoorbeeld J8LP via K3LP. In dit geval is het J8LP die wenst dat zijn QSL-kaarten aan K2LP worden gezonden. Schrijf NIET J8LP c/o K3LP en nog minder K3LP via J8LP (wat ook wel eens voorkomt!). Gebruik steeds de terminologie "VIA" om aan te duiden waar de QSL-kaart heen dient gezonden.

QSL-kaarten van niet leden (zie ook hier)

Eenmaal per jaar worden de roepnamen van radioamateurs, waarvoor het QSL-bureau QSL-kaarten heeft en die geen lid zijn van de UBA, gepubliceerd in het UBA-tijdschrift CQ-QSO en op de UBA Web-Site. Deze lijsten worden eveneens doorgezonden aan andere verenigingen met de vraag ze te publiceren. De QSL-kaarten kunnen door de belanghebbenden worden opgevraagd onder de voorwaarden die met de lijst worden gepubliceerd. De QSL-kaarten die niet worden opgevraagd worden na verloop van tijd teruggestuurd aan de afzender. Deze werkwijze stemt 100% overeen met de richtlijnen ter zake uitgaande van de IARU.

Vorm, afmetingen en gewicht van de QSL-kaarten

Om het sorteren te vergemakkelijken is er een IARU standaardafmeting die we u willen vragen te volgen: 90 x 140 mm (papier van 190 à 250 gr/m²).

QSL-kaarten voor niet UBA-leden

(18 februari 2008, jd) De Raad van Bestuur van de UBA heeft beslist de procedure voor het behandelen van QSL-kaarten van niet-UBA leden te veranderen.

In de afgelopen jaren heeft de UBA een systeem gehanteerd dat het mogelijk maakte QSL-kaarten van niet-UBA leden aan te bieden. Hiervoor moesten alle QSL-kaarten van niet-leden twee maal gesorteerd worden: eenmaal in het QSL-bureau in Nederland (Presikhaaf), waar ze allemaal samen in een apart vak "onbekend" terechtkomen, en een tweede keer door de UBA QSL-dienst (op roepnaam). Uiteindelijk werd maar 10% van deze QSL-kaarten ook opgevraagd. Bijgevolg zijn de kosten verbonden aan het sorteren van de QSL-kaarten voor niet-leden heel wat duurder dan voor het sorteren van de QSL-kaarten van onze leden. Iets wat we niet langer kunnen verantwoorden.

Om in de toekomst de QSL-kaarten te kunnen blijven aanbieden aan niet-leden, werd een nieuw systeem in het leven geroepen.

Principe:

 • Eén maal per jaar stelt de UBA de Belgische radioamateurs die sedert minstens 3 jaar geen lid zijn van onze vereniging voor om een contract af te sluiten dat het mogelijk maakt QSL-kaarten die via het IARU QSL-bureau systeem voor hen werden ontvangen, te bekomen.
 • Dit contract loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Dit noemen we de contractperiode.
 • In eerste instantie dient de betrokkene een vaste kost te betalen als vergoeding voor de inspanningen die qua administratie, organisatie enz... worden gedaan. Deze vaste jaarlijkse vergoeding bedraagt 20 Euro.
 • Op het einde van de contractperiode periode betaalt de betrokkene de variabele kosten, kosten die gepaard gaan met het sorteren, behandelen en verzenden van de QSL-kaarten. Deze kost bedraagt 20 Eurocent per QSL-kaart.
 • De QSL-kaarten worden 1 maal per jaar aan de betrokkene gestuurd als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 • Op het einde van de contractperiode kan de betrokkene ook de QSL-kaarten verkrijgen mits betaling van lidmaatschap - 20 Euro (reeds betaald als vaste kost) voor de betrokken periode van het contract (bijvoorbeeld 1 juli 2008 tot 30 juni 2009), en mits betaling van vol lidmaatschap voor de volgende periode (bijvoorbeeld 1 juli 2009 tot 30 juni 2010) . De betrokkene krijgt CQ-QSO toegezonden voor de eerste periode (contractperiode) voor zover er nog kopijen voorhanden zijn.
 • Indien de betrokkene de variabele kosten niet betaalt behoudt de UBA zich het recht voor om het reeds betaalde bedrag te houden voor het dekken van een deel van de onkosten die reeds zijn gemaakt.
 • Ter verduidelijking: de te betalen bedragen betreffen alleen het vergoeden van reeds door de UBA betaalde onkosten.

Procedure:

 • De betaling van de vaste kost, die tevens geldt als contract voor de hierboven beschreven dienst, dient te gebeuren tussen 1 en 31 mei. Het te betalen bedrag is 20 Euro. Bij de betaling dient de betrokkene volgende gegevens te verschaffen: naam, roepnaam en volledig adres waar de QSL-kaarten dienen naartoe gezonden.
 • Betalingen die na 31 mei worden ontvangen worden bijgehouden en gebruikt voor de periode van 1 jaar die aanvangt op 1 juli van het volgende jaar.
 • Het bewijs van betaling op het rekeningnummer 001-3074035-84 van de UBA met vermelding: QSL service niet UBA lid, naam + adres, doet dienst als contract. De UBA stuurt geen bevestiging.
 • Na het verlopen van de contractperiode van 1 jaar zal de UBA de betrokkene schriftelijk inlichten hoeveel QSL-kaarten er voor hem ter beschikking liggen, en de betrokkene uitnodigen de variabele kost te betalen aan de UBA.
 • Dit bedrag dient binnen 4 weken betaald.
 • Indien de variabele kosten niet worden betaald binnen de 4 weken, zullen de QSL-kaarten worden teruggestuurd naar afzender.