UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Hoe werkt de UBA?

De statuten

De UBA, de Koninklijke Unie van de Belgische Amateurzenders, is een VZW (vereniging zonder winstbejag). Een VZW is een juridische vorm van vereniging. De UBA telt rond de 3000 leden (2003). De doelstellingen en de algemene werking van de vereniging zijn bepaald door de statuten van de vereniging. In het kort: "het doel van de vereniging is de verdediging en de uitbouw van de radioamateurdienst, onze hobby." De statuten kunnen alleen door de Algemene Vergadering (door de leden zelf dus) worden gewijzigd.

De Algemene Vergadering

De leden van de UBA vergaderen in principe eenmaal per jaar op de Algemene Vergadering (AV). Die Vergadering is het hoogste orgaan van de UBA. De werkende leden vertegenwoordigen dus samen de hoogste macht in de vereniging. Alle leden die een zendvergunning hebben, zijn in de UBA werkende leden (meer dan 90% van het totaal). De leden verkiezen de beheerders die door de werkende leden op de Algemene Vergadering worden benoemd. De beheerders vormen de Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste 9 beheerders. Elk lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een mandaat van drie jaar. Onmiddellijk na de statutaire jaarlijkse ledenvergadering benoemt de Raad van Bestuur, onder zijn leden, een voorzitter, twee ondervoorzitters, twee secretarissen (één per taalrol) en een penningmeester.

De Raad van Bestuur (vroeger "de Raad van Beheer")

De Raad van Bestuur is gelast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Traditioneel worden een aantal belangrijke bestuurstaken onder de beheerders verdeeld. In de uitvoering van hun taken zijn de beheerders continu met elkaar in contact (nu erg gemakkelijk dank zij Internet). De beheerders laten zich in vele gevallen bijstaan door werkgroepen (tijdelijk) of commissies (permanent), zoals bvb de HF-commissie, de VHF-commissie, ARDF-commissies, re-engineeringscommissie, enz. De managers van de commissies worden benoemd door de Raad van Bestuur waaraan ze verslag uitbrengen van hun activiteiten. De Raad van Bestuur vergadert om de twee maand. De gedetailleerde werking van de diensten is beschreven in het huishoudelijk reglement (RIO, reglement van inwendige orde). Dat reglement wordt bijgewerkt door de Raad van Bestuur, naargelang de evolutie van de behoeften.

Territoriale organisatie: de districten

Het nationaal grondgebied is ingedeeld in 10 UBA-districten, die grotendeels met de provincies overeenstemmen. Ieder district is ingedeeld in secties. De UBA telt meer dan 80 secties. Een district staat onder de leiding van een "District Manager" (DM), ook provinciaal voorzitter geheten. DM's worden om de twee jaar, in de pare jaren, door de leden van het district verkozen. De DM's nemen deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en hebben als opdracht de CM's over de besprekingen in te lichten, zodat die ook de leden kunnen informeren. De sectievoorzitter is het kaderlid dat het dichtst bij de leden staat. Hij stelt de DM op de hoogte van de initiatieven die in de sectie worden getroffen en maakt hem de wensen van de leden over. De DM informeert de Raad van Bestuur.

De secties

Een sectie wordt bestuurd door een "City Manager" (CM), ook sectievoorzitter geheten. CM's worden jaarlijks door de leden van de sectie verkozen. Hij is totaal onafhankelijk in het bestuur van zijn sectie, waar hij zich door anderen kan laten helpen (vb. penningmeester, QSL-manager enz...). Jaarlijks wordt een belangrijk deel van het lidgeld teruggestort naar de secties om de werkingskosten te helpen dekken.

De taken van de regionale en lokale medewerkers wordt in groot detail in het UBA-Vademecum toegelicht.

De UBA heeft geen enkele betaalde medewerker. Alle kaderleden zijn vrijwilligers die een groot deel, zoniet al hun vrije tijd opofferen aan de vereniging.